Områder

Odense indre havn dækker over et relativt stort område, der omgiver de tre havnebassiner og rummer flere mindre havneområder, der hver fortæller en historie om havnen og dens udvikling. Nogle områder bærer stadig i dag tydeligt præg af at have været del af en industrialiseret havn, mens andre siden 00’erne er blevet omdannet til boliger, serviceerhverv, butikker samt kultur- og fritidsfunktioner, hvor de kulturhistoriske spor nogle steder er stort set væk. 

Badering Odense havn
arkitektkonkurrence odense havn
grønt odense havn

Pakhuskajen

Byggeriet opføres

2022-2024

KvM

21.900 m²

Pakhuskajen er det første Enggaard-byggeri på Odense indre havn. Byggeriet omfatter 3 åbne karreer med 346 boliger, samt et antal fælleslokaler og erhvervslokaler placeret ud mod promenaden. Med Pakhuskajen omdannelse til et nyt by- og boligområde bliver området tilgængeligt og Odense by og Havn bliver udbygget med en række spændende opholds- og aktivitetsrum for både beboere og borgere i Odense.

Pakhuskajen vil med sine grønne gårdrum, kantzoner og rekreative park- og pladsrum, skabe et markant løft for området og etablere nye forbindelser og synergier til den øvrige by og havn. Med Pakhuskajen er det lykkedes at skabe et boligområde hvor pladser, promenade og gader er friholdt for daglig biltrafik. Herved skabes de optimale rammer for trafiksikkerhed, byliv og ophold i rummene mellem husene for både beboere og gæster til området.

Nærområdets ældre bygninger er udført i tre primære toner, lys beton i de gamle siloanlæg og lys gul og rød tegl på mange af de gamle pakhusbygninger. Projektet ønsker at indskrive sig i denne materialitet, hvor beplantning, beton og grus anvendes i fladen på terræn og ved sokler, mens selve bygningerne opføres med en lys gul tegl som det bærende materiale

I disponeringen og udformningen af bydelens lejligheder og boligtyper er der skabt en høj grad af forskellighed som understøtter en bydel med stor diversitet af både unge og ældre, familier og singler. Fra klassiske lejligheder i forskellige størrelser, til unikke højloftede studiolejligheder med hems og i minilejlighederne i de fiskerhus inspirerede rækkehuse.

Læs mere om projekt Pakhuskajen her

 

Byens Ø

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

28.300 m²

Byens Ø er opstået ved udgravning af en kanal i forbindelse med de første byomdannelser i starten af 00’erne. Det første, man møder ved ankomsten til Byens Ø, når man krydser broen, er Nordatlantisk Hus, der blev opført i 2013 som det første nybyggeri på øen. Nordatlantisk Hus vidner om den havneomdannelse, der er i gang på havnen generelt og på Byens Ø specifikt, hvor flere lagerhaller og andre havnerelaterede bygninger og strukturer med tiden er forsvundet, omdannet eller har fået en ny funktion.

Byens Ø er et sted, der i store træk har bibeholdt sin rå havnekarakter, udviklet sig til et fristed med kant og plads til aktivitet og leg, den skæve idé samt kreativ og rekreativ udfoldelse, og hvor den industrielle atmosfære stadig er bevaret. Et miljø og en atmosfære som også i fremtiden ønskes bevaret og integreret i det nye byområde, hvor der også er plads til gode boliger og spændende, udadvendt erhvervsliv.

Siloøen

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

20.500 m²

Siloøen er et tydeligt og sammenhængende vidnesbyrd om den industrialiserede havn og dens betydning for Odenses vækst. Her ligger en blanding af nyere og ældre bebyggelser. Store dele af bebyggelsen er opført i og omkring 1960’erne, med FAF-siloen (i dag DLG), der er opført i 1962, som den mest markante bygning, der rejser sig på det nordligste punkt af Siloøen med sin hvidmalede facade og det iøjnefaldende blå FAF-logo. Derudover rummer området en del andre og mindre siloanlæg, kontorbygninger og pakhuse, hvoriblandt Muus’ Pakhus bør fremhæves.

Muus’ Pakhus er opført i 1885 som fabrik og lagerbygning og er havnens ældste pakhus. Det var meget moderne for sin tid med elevator og automatiske vægte. Arkitektonisk og håndværksmæssig står bygningen som et forbillede og kontrast til det omkringliggende industrialiserede byggeri og er en af havnens mest karakterfulde bygninger med en væsentlig kulturhistorisk værdi.

Området på Siloøen er i dag, af sikkerhedsmæssige årsager, spærret af med hegn og fremstår utilgængeligt for offentligheden.

Bryggen (Tysklandskajen)

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

24.600 m²

På Bryggen, som ligger vest for det vestligste og senest udgravede havnebassin (1964), har der ikke ligget sammenhængende havnebebyggelser, da området har været benyttet til havnens bulk fragt. Der har dog tidligere ligget en cementsilo på den nordligste del af området, opført i 1962 for Aalborg Portland, som nu er revet ned. Området fremstår i dag som et ubebygget, indhegnet ISPS-område, som kan anvendes til skibe i høj sikkerhedsklasse.

Lige nord for området langs Kanalvej ligger sejl- og motorbådsklubben FREM’s klubhus opført i 1978 med en lille tilhørende lystbådehavn, som tiltrækker lokale og udefrakommende lystsejlere og bidrager med liv på vandet og en uformel maritim stemning.

Søkvarteret

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

44.700 m²

På den vestlige side af vejen Gammelsø ligger Søkvarteret, og som navnet antyder, ligger området på et inddæmmet areal fra Næsbyhoved Sø. Området fremstår som et ubebygget og indhegnet græsareal. Søkvarteret adskiller sig fra resten af Odense indre havn ved at ligge trukket væk fra kajen og vandet, men til gengæld omgivet af skov på to sider med Åløkke Skoven mod syd og Næsbyhoved Skov mod nord. Det giver dette havneområde en helt anden grøn karakter sammenlignet med de andre havneområder på Odense indre havn. Mod vest er Søkvarteret afgrænset af et areal, hvor busselskabet FynBus holder til med et stort parkeringsareal til busser.

Promenadebyen

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

13.300 m²

Når man ankommer til Promenadebyen ved broen, der fører over til Byens Ø, møder man et promenadeforløb, der slår en bue mod Åløkke Skoven mod vest. Rækker af træer er med til at binde promenadeforløbet sammen med Åløkke Skoven, og man oplever blandt andet et trædæk, hvor man kan komme helt tæt på vandet, nyde udsigten over havnen, og hvor GoBoat’s små både lægger til.

Langs med promenaden ligger fem boligstænger, der siden 00’erne er skudt op på det, der før 2006 blev brugt til containeroplæg og som lejemål for en logistikvirksomhed. Dengang lå der også et stort bygningskompleks her, hvis aktiviteter ophørte i 2006. Langs med promenaden har stueetagerne forskellige mere eller mindre åbne og aktive funktioner. Her finder man eksempelvis Promenadens Kaffe, som i sommerhalvåret har udeservering og bidrager til at skabe liv på promenaden.

Bagved den første række af boliger er boligbebyggelserne på Toldbodhusevej skudt op i de senere år. Flere steder er mellemrummene mellem boligbebyggelserne friholdt med det formål at sikre kig ned mod havnen fra Toldbodgade, som afgrænser området mod syd. Ud mod Toldbodgade ved indgangen til Promenadebyen ligger Region Syddanmarks lokalpsykiatri.

Havnegadekvarteret

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

14.100 m²

Havnegadekvarteret, som er afgrænset af Havnegade og Malmøgade, har en varieret og mangfoldig karakter med forskellige udtryk og funktioner, der samlet set bidrager til at skabe et spændende område med tydelige spor fra fortidens industrihavn særligt omkring Havnegade.

Mens bygningerne omkring Havnegade har relateret sig til havnens aktiviteter, er bebyggelsen langs kanten til Skibhuskvarteret ved Tolderlundsvej helt anderledes, da den primært består af karrébebyggelse og enkelte sammenbyggede villaer.

I området mellem Havnegade og Tolderlundsvej finder man et lidt broget område med store og små erhverv samt parkeringsarealer, herunder en benzintank, en farvehandel, elektronikværksted, emballage-forhandler, et auktionshus, en genbrugshal, træningscentre samt stillads- og teltudlejning.

 

Toldbodhuse

Byggeriet opføres

Afventer etapeplan

KvM

5.700 m²

I en kile mellem Toldbodgade mod syd, og den nyanlagte Toldbodhusevej mod nord, finder man området ”Toldbodhuse”. Mod øst grænser området op til det nyligt opførte Lokalpsykiatri Odense, som åbnede i 2018. Området er det første man møder, når man ankommer til Odense indre havn, via den ”grønne kile”, som slanger sig igennem Nørrebro-kvarteret, og færdiganlægges samtidig med Tietgen skolens nye byggeri, som netop er opstartet i 2022.

Grunden huser i dag et bilcenter, som blev etableret i slutningen 90’erne, og for nyligt har indstillet sine aktiviteter.