Vision

Odense indre havn skal være spektakulær, urban og grøn. En bydel med synlig historie, havneidentitet og arkitektur af høj kvalitet. Her er oplevelser af international kaliber, kreativ puls og plads til at leve et aktivt liv ved vandet.

Sådan er anslaget i visionen for fremtidens Odense indre havn. En fælles vision som Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S sammen har formuleret. Visionen sætter retningen for udviklingen af Odense indre havn. Helt konkret er visionen brugt som grundlag for den arkitektkonkurrence, som er gennemført, og visionen vil blive brugt som rettesnor i projektets næste faser med udarbejdelse af en endelig bydelsudviklingsplan.

Visionen for Odense indre havn er blandt andet blevet til på baggrund af en omfattende borgerinddragelse. Du kan læse resultatet af borgerinddragelsen her

 

Visionen for Odense indre havn bygger på syv temaer

1. Danmarks grønneste havn

Odense indre havn skal være med til at skabe Danmarks grønneste storby. Åløkke og Næsbyhoved Skov skal altid være et synligt, grønt bagtæppe – en naturkile, der kobler havnen sammen med det åbne land. På selve havnen vokser bynaturen på nye måder sammen med det urbane, maritime og industrielle miljø i en ”grøn storbyjungle”, der er til gavn for både beboere, besøgende og biodiversiteten.

 

Derfor er målet, at:

 • Havnen skal give mulighed for ophold i grønne byrum for både brugere og beboere i form af små oplevelsesrige parker, og alle beboere skal have adgang til et grønt område i nærheden af boligen.

 • Fysiske og visuelle forbindelser samt mindskede barrierer skal koble havnen tættere sammen med Åløkkeskoven og Næsbyhoved Skov.

 • Det grønne flettes sammen med havnens identitet, så havnen opleves som en urban grøn bydel, hvor man tænker grønt på nye måder, f.eks. grønne facader, vilde grønne kantzoner, træer og fokus på biodiversitet.
2. En sammenhængende by og bydel

Den indre havn er særlig for Odense i kraft af dens historie, karakter og centrale placering i byen. Her kommer besøgende langvejs fra for at opleve en bydel af international kaliber i kraft af områdets særlige liv, kultur og arkitektur. Den nye bydel binder Odense bedre sammen og skaber sammenhængskraft. Gode forbindelser gør det nemt for alle at bruge og besøge Odense indre havn. På den måde kan havnens udvikling blive et aktiv for bymidten og for omkringliggende bydele.

 

Derfor er målet, at:

 • Havnen skal være en attraktiv bydel og en besøgsværdig destination. På særlige steder skal bydelen byde på noget at gå efter, noget der leder offentligheden på vej og noget der drager mennesker til kanten mellem byen og vandet. Det særlige skal være spektakulært i udtryk, indhold eller funktion – eller en kombination.

 • Odense indre havns udvikling skal bidrage til god bymæssig sammenhæng med bymidten og mellem bydele, og bykvaliteterne skal styrkes i de mest centrale forbindelser.

 • Odense indre havn skal kobles bedre sammen med bymidten, Nørrebroområdet og Skibhuskvarteret, så den indre havns netværk spiller sammen med byens eksisterende netværk.
3. Det historiske kulturmiljø er omdrejningspunktet for fremtidens havn

Kulturmiljøet på Odense indre havn består af både historiske bygninger, spor som bolværker, granitkanter, fortøjningskroge, kran og belægninger samt historiske helheder og sammenhænge. Tilsammen fortæller de historier om både den maritime kulturarv og industribyen Odense, samt havnen som byens tidligere omdrejningspunkt. Samtidig skaber de et broget miljø, der gør havnen til noget særligt, pirrer nysgerrigheden og er et identitetsmæssigt udgangspunkt for udviklingen af fremtidens byggerier, byrum og funktioner. Havnen skal på én og samme tid være en del af byen og fastholde sin identitet.

Derfor er målet, at:

 • De historiske bygninger, der giver mest værdi arkitektonisk og kulturhistorisk, og som kan bruges fremadrettet, bevares og udvikles som værdiskabende for både beboere og besøgende.
 • Karakterfulde historiske spor, som kan understøtte fortællingerne om de historiske bygninger, bevares og genbruges, mens nyt byrumsinventar på havnen skal tage afsæt i havnens identitet.
 • Nye bygninger skal forholde sig til og tilføre nye lag til den historiske havn og derved berige havnens unikke kulturmiljø.
4. Vandet skal være en levende del af Odense indre havn

Fordi Odense er en by uden adgang til havet, er vandet sammen med kulturarven det, der gør Odense indre havn særlig. Derfor skal der tænkes ambitiøst og kreativt, så vandet i havnen bliver et livgivende element, der trækker mennesker til og stimulerer sanserne. Når man bevæger sig rundt på Odense indre havn, skal man altid kunne se den knitrende vandoverflade, der forbinder Odense med resten af verden. Man skal kunne sejle eller sætte sit paddleboard i vandet, sidde med fødderne i vandoverfladen og kaste fiskesnøren i havnebassinet.

 

Derfor er målet, at:

 • Afstande og barrierer mellem land og vand skal nedbrydes, så man kan komme tæt på vandoverfladen. Vandet skal optræde indbydende og der skal som udgangspunkt være fri adgang til promenader og kajkanter. Vandet inviterer til både spontane og planlagte aktiviteter, der gør det let at tage del i livet på og ved vandet. Her kan man både ro i kajak med sin familie, spille vandpolo og sejle med sin båd.

 • Der skal være plads til nytænkende og kreative løsninger for samspillet mellem vand og byggeri.

 • Der på vandet kan være elementer som fortøjrede husbåde eller f.eks. et flydende aktivitetshus, der respekterer havnens maritime kvaliteter.

 • Havnens nye byggerier og byrum indrettes, så vandet er synligt fra flest mulige steder.
5. Nye byggerier og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet

Historisk er Odense indre havn er kendetegnet ved variation og kontraster i skala og materialitet samt et særligt urbant udtryk. Det skaber en oplevelsesrig og broget havn, der fungerer som en god ramme for kreativ iværksættertrang, stærke fællesskaber samt overraskende møder og oplevelser. Fremtidens byggerier og byrum skal udvikles med høj arkitektonisk kvalitet og forankres i havnens særlige forhold, hvor nyt møder gammelt, højt møder lavt og det forfinede møder det rå. Det er byfortætning med omtanke.


Derfor er målet, at:

 • Arkitekturen i nye bygninger og byrum skal være varieret, af høj kvalitet og stimulere sanserne. Det skal ske gennem omtanke, variation og kontraster i facader, dybder, udtryk og materialer. Nye byggerier og byrum skal tage udgangspunkt i det enkelte områdes egenart og lægge nye lag til havnens identitet, historiske bebyggelse og fortælling. Byrum og gaderum skal være trygge og oplevelsesrige for bløde trafikanter.

 • Bygninger og byrum inviterer til fællesskaber, multiudnyttelse og gensidig omtanke, der mindsker afstanden mellem mennesker og fører til både planlagte og tilfældige møder og aktiviteter.

 • Boliger og opholdsarealer opfylder beboernes mange behov og drømme, så de føler sig draget mod havnen, når de går på Lerchesgade og føler sig hjemme, så snart de har krydset Toldbodgade.

 • Blandede ejerformer og en nytænkende variation i boligtyper og boligstørrelser gør havnen tilgængelig og attraktiv for alle aldersgrupper, segmenter og mennesker med forskellig købekraft.

 • Samvær og det gode naboskab, også på tværs af generationer, tiltrækker og fastholder beboere.
6. En bydel med en særlig kreativ puls og liv året rundt

Odense indre havn skal udvide bymidtens liv, så det opleves som en spændende og oplevelsesrig bydel, hvor det er værd at gå på opdagelse for både beboere og besøgende, og hvor hverdagens behov er dækket. Havnen skal derfor have en tæthed i mennesker og publikumsorienterede funktioner, der til sammen understøtter andre funktioner – både planlagte og spontane aktiviteter på alle tider af året.

 

I den indre havns urbane og brogede rammer er der allerede et særligt liv og nogle vigtige ressourcer at bygge videre på. I fremtidens bydel skal der skabes gode vilkår for kulturfolk og iværksættere med iderigdom, initiativ og engagement, der får værdi af at ligge på den historiske havn, i den tætte by og omgivet af storbyens liv og muligheder. Åbne, aktive stueetager skal invitere indenfor, og gode byrum inviterer udenfor til leg, sport og en af dagens tænkepauser.

 

Derfor er målet, at:

 • Havnen opleves som levende, oplevelsesrig og tryg. Caféer, restauranter, barer og specialbutikker skaber på oplagte steder byliv samtidig med, at der er rum, hvor der er plads til ro og fordybelse.
 • Den græsrodskultur, etableret kultur, og miljø af urbane virksomheder, småerhverv og iværksættere, der giver havnen sin særlige puls, skal sikres gode rammer, så havnen bliver til en kreativ smeltedigel og en destination, det er værd at gå på opdagelse i.
 • Odense indre havn tilbyder mange af de funktioner og den service, man har brug for i sin hverdag, f.eks. indkøb, skoler og daginstitutioner, og ellers skal det ligge indenfor 15 min. fra havnen, når man er på cykel.
 • Fritidsliv, både det planlagte i klubber og foreninger og de uplanlagte aktiviteter på land og til vands, sikres gode rammer og vilkår.
7. Odense indre havn understøtter mål om klimaneutralitet

Dem, der bor på og besøger Odense indre havn, bidrager til Odenses mål om at blive en klimaneutral by i 2030. Her skal bløde trafikanter prioriteres over biler og pladsen gives fri til byens liv. Her skal det være en oplevelse at gå eller cykle til og fra bymidten og de omkringliggende kvarterer. Her tør vi tænke kreativt, når der bygges nyt, så brugere, beboere, virksomheder og foreninger har glæde af bæredygtige løsninger.

 

Derfor er målet, at:

 • Styrke både de visuelle, fysiske, grønne og oplevelsesmæssige forbindelser og mindske barrierer for bløde trafikanter mellem Odense indre havn og den omkringliggende by og natur i form af særligt bymidten/Nørrebro, Skibhuskvarteret, Åløkkeskoven og Næsbyhoved Skov.

 • Bæredygtighedscertificere bydelen og udvalgte bygninger og med høje ambitioner at kombinere kulturhistoriske træk med grønne, ressourcemæssige løsninger og bæredygtigt materialebrug.

 • Den indre havn understøtter et klimavenligt mobilitetshierarki, hvor der særligt er fokus på fodgængere og cyklister og god adgang til kollektiv trafik. Det er væsentligt, at det samlede trafikale billede spiller sammen med formål og funktioner i området.

 • Odense indre havn lægger op til at leve klimabevidst i hverdagen, f.eks. gennem lokal grøn energi, genbrug, nytænkende boligformer og små fælleshaver, der understøtter en bæredygtig livsstil